Limited Şirketlere Sermaye Artırım İşlemleri

Limited Şirketlere Sermaye Artırım İşlemleri

Limited şirketlere sermaye artırım işlemleri kapsamında belirli prosedürler bulunmaktadır. Ankara Limited şirket sermaye artırım işlemi için gerekli olan evraklar şu şekildedir:

  • Ticaret sicili memurluğuna yazılan dilekçe,
  • Ticaret odası başkanlığına yazılan dilekçe,
  • 2 adet noter tasdiki yapılan karar (kararın tasdik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tescil edilmesi gerekmektedir),
  • 3 adet tadil tasarısı,
  • Ortakları gösteren 2 adet son durum çizelgesi,
  • Sermayenin ödendiğine dair 2 adet YMM ya da SMMM raporu (sermaye artırım işlemi için),
  • Sermaye artırım işlemi için tahsil edildi imzalı ve kaşeli banka dekontları.

Limited şirketlerin esas sermaye payı ortağın ortaklık için koyacağı asgari miktarı göstermektedir. Limited ortaklık sermayesi paylara değil ortak sayısınca bölünmektedir. Dolayısıyla ortak sayısı kadar pay mirasın taksimi ve devir için bölme haricinde ortak sermayesi bölünmez bir bütün olmaktadır. Bu sebepten ötürü Limited şirketlerin sermaye ve kuruluş artırımları için pay adet ve değerlerinin belirtilmeyerek ortağın sermaye miktarının belirtilmesi yeterli olmaktadır.

Limited Şirketlere Sermaye Artırım İşlemleri İçin Gerekli Olan Belgeler

Eski sermayenin ödendiğini belirten YMM ya da SMMM raporu ve müşavire ait olan faaliyet belgesi.

Sermaye için menkul kıymetin konulması durumunda bu durumun tespitine dair bilirkişi raporu. Bilirkişi atanması hakkında YMM raporu, mahkeme raporu ve müşavire ait olan faaliyet belgesi.

Aynı sermaye gayrimenkul olduğu takdirde üzerinde takyidat olmadığına ilişkin ilgili tapu dairesi aracılığıyla nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına ilişkin trafik müdürlüğünden alınacak olan yazı.

Sermaye artırımı aynı sermaye ya da firma devri ile yapılıyorsa bunların tespit edilmesine dair bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına dair YMM raporu, mahkeme raporu ve müşavire ait olan faaliyet belgesi.

Sermaye artırımı ortakların şirketten alacağı ilavesi ile yapılması durumunda bu durumun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, bilirkişi atama mahkeme kararı ya da SMMM, YMM raporu ve müşavire ait olan faaliyet belgesi.

Sermaye artırımı hisse senetleri konulması ya da gayrimenkul satış karının ilavesi, değer artışı fonu, iştiraklerden gelmekte olan değer artışı fonu, maliyet artışı fonu ve iştirak hisseleri ile yapılması durumunda bu durumun tespitine ilişkin YMM raporu ve müşavire ait olan faaliyet belgesi.

Sermaye artırımı fevkalade ihtiyatlar ya da dağıtılmamış kârın ilavesi aracılığıyla yapılması durumunda bu durumun tespitine ilişkin SMMM ya da YMM raporu ve müşavire ait olan faaliyet belgesi.

Sermaye artırımı için artan sermayenin tamamı ya da bir kısmı ödenmediği takdirde banka dekontu aslı ya da onaylı bir örneği.

Sermaye artırımı işleminde her türlü menkul, gayrimenkul ve hak malların taahhüt edilmesi durumunda bu durum taahhüt sermaye artırımı için tescil tarihinden itibaren yerine getirilmelidir. Sermaye şeklinde konulan haklar ve mallar özel sicile (gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili ve tapu sicili gibi) kayıtlı olduğu takdirde sermaye artış işleminin tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilmelidir. Ana sözleşme değişikliği söz konusu şirketin süre maddesiyle ilgili  olduğu takdirde, şirketin faaliyetini sürdürmekte olduğu ve tasfiye işlemlerinin başlar duruma gelmediği mahkemece atanmış bilirkişi raporu, atama yazısı ya da yeminli mali müşavir raporu, Faaliyet belgesi ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu Faaliyet belgesi ile tevsik edilmelidir.

Bir yanıt yazın